Zawartość koszyka
  • Nie dodano żadnych produktów do koszyka.
Wartość zamówienia: 0,00

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE
Konsument powinien sprawdzić podczas odbioru zamówienia przesyłkę pod względem jakościowym (czy nie ma uszkodzeń) i ilościowym (czy wszystkie zamówione produkty zostały przysłane) w obecności osoby odpowiedzialnej za dostarczenie zamówienia. Ewentualne nieprawidłowości powinien niezwłocznie zgłosić APTECE RODZINNEJ kontaktując się telefonicznie (32 35 00 940) lub wysyłając mail (apteka@rodzinna.info.pl).

ZWROTY
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zamówionego produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33.
Zwrot kosztu za przesyłkę APTEKA RODZINNA zwróci w wysokości najtańszej zwykłej przesyłki jaka była możliwa podczas składania danego zamówienia.

Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać wypełniony formularz odstąpienia umowy:
Pocztą na adres: APTEKA RODZINNA BRZEZINA Sp.j., ul. Chrobrego 29, 40-881 Katowice lub,
pocztą elektroniczną na adres: apteka@rodzinna.info.pl, lub złożyć na ten adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

APTEKA RODZINNA ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3. Art. 31. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim oferta została przyjęta, oferta przestaje wiązać.
Zgodnie z Art. 32. APTEKA RODZINNA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić zamówione produkty dotyczące umowy, od której odstąpił do 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Koszt zwrotu leży w całości po stronie Konsumenta.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne, których zwroty mogą nastąpić wyłącznie z powodu wad jakościowych, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego (art. 96. ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne).
W powyższych przypadkach przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się.]